Odpowiedź na informację z FB

       Sławno, dnia  16.02.2021r.

W odpowiedzi na informację zamieszczoną na facebooku przez radnego miejskiego Pana Bartosza Bukowskiego , nie możemy pozostać obojętni na treści w niej zawarte, gdyż większość z nich jest zbyt mocno wyolbrzymiona i bardzo ogólna.

         Po zmianie przepisów związanych z powstaniem regulatora cen w firmach wodociągowych, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego  „Wody Polskie” spółka nie ma obowiązku wypowiadania się co do uzgodnienia czy regulacji cen przed  Radą Miasta , nie mniej jednak o złej sytuacji ekonomiczo- finansowej była  prowadzona rozmowa na Sesji Rady ( czerwiec 2020) oraz w trakcie posiedzeń komisji  rady miejskiej, a  także informowano radnych o złożeniu nowego wniosku taryfowego przez spółkę do regulatora, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Nie robienie nic , gdy strata na działalności podstawowej, jakim jest pozyskiwanie, uzdatnianie  i  rozprowadzanie wody i odprowadzanie  oraz oczyszczanie ścieków sięga pół miliona złotych może stanowić o braku gospodarności przez zarządzającego.  Pan Bukowski w rozmowie z Prezesem Spółki  został o tej kwestii poinformowany, niemniej jego zainteresowanie sprawą , jak wspomina powstało w momencie , gdy już powszechnie wiadomo było o podwyżce wody, a dlaczego sam , jak twierdzi nie zainteresował się tematem pół roku wcześniej. Sytuacja Spółki jest dobrze znana Panu Burmistrzowi, co roku jest zatwierdzany bilans i pomimo strat na działalności podstawowej, spółka z uwagi na osiągane przychody z pozostałych działalności osiągała wynik dodatni co oznacza , że  w latach ubiegłych zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków było częściowo finansowane z pozostałych działalności. Dla informacji mieszkańców  do pozostałych działalności spółki należy miedzy innymi: świadczenie usług związanych  z wukowaniem instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, dowożeniem ścieków na wylewisko oczyszczalni, przeprowadzanie prac związanych z budową przyłączy , a także pozyskiwanie przychodów z najmu , dzierżawy posiadanego mienia w postaci nieruchomości nie użytkowanych przez Spółkę na potrzeby działalności.

         Podwyżka , o której na forum wypowiada się radny Bukowski to następstwo szeregu zmian towarzyszących prowadzeniu działalności , a mianowicie : 

  • Wzrost energii elektrycznej ok.(80% w 2020r.),na który spółka nie miała żadnego wpływu , gdyż została ustalona w drodze przetargu w grupie zakupowej, której liderem była Gmina Miejska Sławno
  • Wzrost opłat związanych z ochroną środowiska za pobór wód i odprowadzanie ścieków  do Wód Polskich, na który Spółka także nie ma  wpływu, gdyż ich wysokość ustalana jest na podstawie pozwoleń wodno-prawnych wynikających z przepisów prawa oraz ilości wydobywanej wody i odprowadzanych ścieków, a ich wysokość wynika z decyzji  Wód Polskich .

Regulacja opłat abonamentowych natomiast miała na celu stworzenie możliwości i zachęcenia odbiorców do korzystania z innych form związanych z pozyskiwaniem informacji i uczestniczeniem w procesie otrzymywania faktur , czy też ich tworzenia  i  są to regulacje dotyczące faktycznie ponoszonych kosztów , związanych z dostarczaniem faktur np. drogą pocztową ( obecnie znaczek na list zwykły kosztuje ok. 3,30 zł a poprzedni abonament w wysokości 2,20 nie pokrywał nawet tej kwoty nie licząc kosztów pozostałych zawartych w opłacie abonamentowej). Wyrwany z kontekstu taryfy , bez znajomości i wyjaśnienia tematu jeden element  posłużył Panu Bukowskiemu tylko i wyłącznie do wywołania lawiny dyskusji na ten drażliwy temat.

    Jak wspomniano wcześniej zmiana przepisów o regulacji taryf nie powoduje jednak braku udziału w jej stanowieniu władz miejskich czy też gminnych, o czym świadczy fakt odwołania od decyzji Wód Polskich , Wójta Gminy Sławno. 

    Nie posiadamy informacji o treści odwołania Pana Wójta i nie będziemy się wypowiadać w tej kwestii. Czekamy na decyzję Organu odwoławczego wyższej instancji , co do zasadności odwołania. Znamy natomiast zdanie Pana Burmistrza , który znając sytuację finansowo- ekonomiczną swojej spółki ( 100 % udziałów) podjął taką decyzję,  a nie inną nie odwołując się od zasadności decyzji Wód Polskich w zakresie zatwierdzenia taryfy uznając rzetelność, prawidłowość i zasadność przedstawionych  we wniosku kalkulacji.

    Na koniec informacja , którą zamieścił radny w sprawie podatku od nieruchomości . Będąc radnym miasta i zatwierdzając uchwały w sprawie podatków powinien być zorientowany , że na rok 2021 nie przewidziano podwyżek podatku od nieruchomości.

Prezes Zarządu

/-/ Wojciech Ludwikowski